مدير پرستاريچارت سازمانی مدير پرستاري
Skip Navigation Links.
Collapse   امور پزشكان متخصص و عمومي   امور پزشكان متخصص و عمومي
  دکتر حسین قاسمی
Collapse   درمانگاه تخصصي و عمومي   درمانگاه تخصصي و عمومي
  مرضیه نگین تاجی
Collapse   حاكميت باليني   حاكميت باليني
  سکینه ارجمندی اهرمی
Collapse   رسيدگي به شكايات   رسيدگي به شكايات
  سکینه ارجمندی اهرمی
Collapse   امور كميته ها   امور كميته ها
  زهرا اسماعیلی
  اعتبار بخشي
Collapse   سوپروايزرها   سوپروايزرها
Collapse   سوپروايزر آموزشي   سوپروايزر آموزشي
  سکینه ارجمندی اهرمی
Collapse   سوپروايزر كنترل عفونت   سوپروايزر كنترل عفونت
  سروگل جعفری
Collapse   سوپروايزر باليني   سوپروايزر باليني
  شاهین یزدان خواه
  سیمین فخار
  سکینه ارجمندی اهرمی
  سروگل جعفری
  مرضیه نگین تاجی
  سکینه جعفری پور
  طاهره قاسمی
Collapse   سرپرستاران   سرپرستاران
Collapse   بخش اتفاقات   بخش اتفاقات
  سکینه ارجمندی اهرمی
Collapse   بخش داخلي   بخش داخلي
  سروگل جعفری
Collapse   بخش تالاسمي   بخش تالاسمي
  مرضیه صبوری
Collapse   بخش دياليز   بخش دياليز
  محمد زارع
Collapse   بخش زايشگاه   بخش زايشگاه
  فاطمه قنبری
Collapse   راديولوژي   راديولوژي
  زهرا اسماعیلی
Collapse   آزمايشگاه   آزمايشگاه
  غلامرضا ارباب زایی
Collapse   داروخانه   داروخانه
  دکتر مهران تنگستانی
Collapse   واحد درآمد   واحد درآمد
Collapse   صندوق   صندوق
  یوسف ماحوزی
Collapse   پذيرش   پذيرش
  یوسف ماحوزی
Collapse   ترخيص   ترخيص
  یوسف ماحوزی
  نصراله زایرعلیزاده
Collapse   واحد مدارك پزشكي   واحد مدارك پزشكي
  حمیده کشتکار
Collapse   بخش اداري   بخش اداري
Collapse   كارشناسIT   كارشناسIT
  غلامرضا جمالی
Collapse   دبير خانه   دبير خانه
  صغری بازیاری
Collapse   بايگاني   بايگاني
  حمید غلامی
Collapse   تايمكس   تايمكس
  مهتاب مهرآور
Collapse   خدمات و پشتيباني   خدمات و پشتيباني
  عباس زنگنه
Collapse   تأسيسات   تأسيسات
  حسن زنده بودی
Collapse   نقليه   نقليه
  منصور محمدی
Collapse   تلفنخانه   تلفنخانه
  صغری بازیاری
Collapse   خدمات- باغباني   خدمات- باغباني
  مجتبی معصومی

تعداد بازدید:   ۳۱


برگشت>>

< >