خدمات حاکمیت بالینی

1395/3/27 0:0

حاكميت باليني در بیمارستان امام حسین (ع) اهرم

در بیمارستان امام حسین (ع) اهرم تلاش مي شود تا با تبيين و تعيين جايگاه گروه حاكميت باليني در حوزه ي معاونت درمان و تشكيل كميته حاكميت باليني بتوان تغييرات چشم گيري در فرآيند بهبود کیفیت انجام داد. در اين راستا همسو كردن رهبری و مديريت بيمارستان با اين نظام، حركت به سمت عملکرد مبتنی بر شواهد، انجام ارزيابي هاي دقيق و واقع گرايانه همراه با انتشار فعالیت های ارزشمند، تشويق ایده ها و نوآوری هاي كاركنان، درس آموختن از حوادث و شکایات، تشخیص عوارض جانبی مراقبت ها و کاهش ریسک بالینی، توجه بيشتر به عملکرد بالینی، برنامه ريزي در زمينه هاي توسعه حرفه ای و تنظيم مستندات و داده های داراي کیفیت و نگهداری آنها در سوابق مورد توجه اين كميته مي باشد.

 

شرح وظايف دفتر تعالي و حاكميت باليني در بيمارستان:

1. فرهنگ سازي و جلب حمايت ذينفعان (خدمت دهنده و خدمت گيرنده) در بيمارستان

2نياز سنجي آموزشي، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي منظم و مستمر دست اندركاران اجراي برنامه استقرار حاكميت خدمات باليني
3. استقرار برنامه هاي حاكميت باليني در بيمارستان

4. نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه  استقرار برنامه هاي حاكميت باليني در بيمارستان

5. ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه
6. ارايه گزارشات مدون به ستاد حاكميت باليني دانشگاه


شرح وظايف كارشناس مسئول حاكميت باليني بيمارستان :
1
حضور در جلسات حاكميت باليني دانشگاه
2. 
تشكيل كميته بهبود كيفيت هر ماه
3. 
ارسال صورتجلسه كميته ها به دفتر حاكميت باليني دانشگاه
4. 
ارسال اقدامات انجام شده بصورت فصلي
5. 
استقرار برنامه هاي حاكميت باليني طبق استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي وزارتي
6. 
نياز سنجي آموزشي بر اساس فرم ( PDP) 
7. 
تكميل و تجزيه و تحليل فرم هاي برنامه توسعه فردي ( PDP)
8. 
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي طبق نياز هاي بدست آمده
9. 
حضور در جلسات كميته مديريت خطر جهت انجام RCA
10. 
برنامه ريزي بازديدهاي مديريتي
11. 
تدوين فرم هاي جمع آوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف با مشاركت صاحبان فرايند
12. 
ثبت و نگهداري مستندات اجراي برنامه ها
13. 
نظارت و ارزيابي اقدامات انجام شده بيمارستان
14. 
انجام ساير اقدامات طبق نياز و بر اساس دستورالعمل هاي مديريتي

 

7محور حاکمیت بالینی :

1. مديريت خطر

2. مميزی باليني

3. اثر بخشي باليني

4. تعامل با بيمار و جامعه

5. مديريت كاركنان

6. آموزش و مهارت آموزي

7. استفاده از اطلاعات


تاریخ بروز رسانی:   27 خرداد 1395

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >