ارزشها واهداف استراتژیک

1400/2/19 0:0

 

ارزشهاي بيمارستان

ارزشهای ما عبارتند از :

ü     جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی

ü     افزایش سطح ایمنی مراجعین و همکاران

ü     حفظ کرامت انسانی بیماران وکارکنان

ü     توجه به کیفیت خدمات صرف نظر از تفاوتهای نژادی و قومی

ü     بهره گیری از انتقادات و پیشنهادات مراجعین و کارکنان در تصمیم گیری ها

ü     ایجاد محیط با نشاط و پویا جهت ارائه خدمات با کیفیت مناسب

ü     ارائه خدمات درمانی بدون قید و شرط برای مراجعین ناشی از حوادث و سوانح

 

 

اهداف کلی برنامه استراتژیک

بیمارستان امام حسین (ع)اهرم

ü     G1ارتقا کیفیت خدمات بالینی  و ایمنی بیمار

ü     G2 ارتقاء سطح آگاهی گیرندگان خدمت

ü     G3 ارتقاء کیفیت خدمات درمانی

ü     G4 بهبود مدیریت هزینه و درآمدو بودجه

ü     G5 ارتقاء سطح بهبود کیفیت و رضایتمندی ذی نفعان

ü     G6 ارتقاء سطح توانمندی کارمندان

ü     G7 استقرار استاندارد های اعتبار بخشی بیمارستان

ü     G8  استقرار واحد ارتقاء سلامت در بیمارستان


تاریخ بروز رسانی:   20 ارديبهشت 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >