رئیس بيمارستان


دکتر زینب حسینی


چارت سازمانی رئیس بيمارستان
Skip Navigation Links.
  دكتر زینب حسینی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  -------
Collapse   بهداشت محيط   بهداشت محيط
  رختشور خانه
  تصفيه
Collapse   امحاء   امحاء
  پسماند
Collapse   درآمد وبيمه گري   درآمد وبيمه گري
  آمار
  مدارك پزشكي
  بايگاني
Collapse   تغذيه و رژيم درماني   تغذيه و رژيم درماني
  آشپزخانه
Collapse   درمانگاه تخصصي   درمانگاه تخصصي
  كلينيك ديابت
  تجهيزات پزشكي
  مددكاراجتماعي
Collapse   بهبود كيفيت   بهبود كيفيت
  اعتباربخشي
  كميته هاي بيمارستاني
  رسيدگي به شكايات
  ايمني بيمار
Collapse   واحد سلامت روان   واحد سلامت روان
  عبدالمحمد قدرتیان
  مرضیه صبوری
  عبدالمحمد قدرتیان
  قائم خادم
Collapse   مدیر پرستاری   مدیر پرستاری
  بخش داخلی
  بخش اورژانس
  بخش دیالیز
  بخش سی سی یو
  بخش زایشگاه
  سوپروایزر
  تالاسمی
Collapse   مدیر امور عمومی و اداری   مدیر امور عمومی و اداری
  عبدالمحمد قدرتیان
  واحد ترابری
  آشپزخانه
  فضای سبز
Collapse   امور مالی   امور مالی
Collapse   انبار کالا   انبار کالا
  سودابه جعفری
Collapse   انبار دارو و تجهیزات   انبار دارو و تجهیزات
  طیبه محمدیان
  علیرضا جمشیدی
  عباس ولایتی
  سپیده مقدسی
  زهرا کشتکار
  انبار کالا
  پذیرش و صندوق
  منازل سازمانی
  تاسیسات
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  راديولوژي
  سونوگرافي
Collapse   آزمايشگاه   آزمايشگاه
  بانك خون
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  باليني
  كنترل عفونت
Collapse   آموزشي   آموزشي
  آموزش سلامت
Collapse   حراست   حراست
  نصرالله زایرعلیزلده
  انتظامات
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  عبدالمحمد قدرتیان
  امور پزشكان

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >