رئیس بيمارستان


دکتر زینب حسینی


چارت سازمانی رئیس بيمارستان
Skip Navigation Links.
  دكتر زینب حسینی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  -------
Collapse   اداري   اداري
Collapse   كارگزيني   كارگزيني
  ورود و خروج
  بايگاني
  ارزشيابي
Collapse   بهداشت محيط   بهداشت محيط
  رختشور خانه
  تصفيه
Collapse   امحاء   امحاء
  پسماند
Collapse   درآمد وبيمه گري   درآمد وبيمه گري
  آمار
  مدارك پزشكي
  بايگاني
Collapse   تغذيه و رژيم درماني   تغذيه و رژيم درماني
  آشپزخانه
Collapse   درمانگاه تخصصي   درمانگاه تخصصي
  كلينيك ديابت
  تجهيزات پزشكي
  پذيرش و صندوق
  مددكاراجتماعي
Collapse   بهبود كيفيت   بهبود كيفيت
  اعتباربخشي
  كميته هاي بيمارستاني
  رسيدگي به شكايات
  ايمني بيمار
Collapse   امورمالي   امورمالي
  علیرضا جمشیدی
  حسابداري
  حقوق و دستمزد
  كارپردازي
  انبار
Collapse   واحد فناوری اطلاعات   واحد فناوری اطلاعات
  مهندس غلامرضا جمالی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  --------
  نقليه
  مركز تلفن
  تداركات
  منازل سازماني
  خدمات
  امين اموال
  فضاي سبز
Collapse   تاسيسات   تاسيسات
  سردخانه
  اكسيژن سانترال
  موتورخانه
Collapse   فاطمه رضایی   فاطمه رضایی
  فاطمه رضايي فر
Collapse   سرپرستار   سرپرستار
  داخلي-اطفال
  اورژانس
  تالاسمي
  دياليز
  زايشگاه
  CSR
Collapse   پاراكلينيك   پاراكلينيك
  راديولوژي
  سونوگرافي
Collapse   آزمايشگاه   آزمايشگاه
  بانك خون
Collapse   سوپروايزر   سوپروايزر
  باليني
  كنترل عفونت
Collapse   آموزشي   آموزشي
  آموزش سلامت
Collapse   حراست   حراست
  نصرالله زایرعلیزلده
  انتظامات
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  عبدالمحمد قدرتیان
  امور پزشكان

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >