نقشه سایت بیمارستان امام حسین اهرم
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معرفی بیمارستانمعرفی بیمارستان
تاریخچه
چشم انداز و رسالت بیمارستان
ارزشها و اهداف استراتژیک
ساختار سازماني بيمارستان
چارت سازماني بيمارستان
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
معرفی ریاست
مدیر داخلی
مسئول امور عمومی و اداری
مسئول دفتر
روال پذیرش و ترخیص واعزام
Collapse درمانگاه تخصصیدرمانگاه تخصصی
معرفی واحد درمانگاه
برنامه پزشکان متخصص
کلینیک دیابت
واحد تغذیه
Collapse لیست اسامی پزشکانلیست اسامی پزشکان
عمومی
متخصص
Collapse واحد های بیمارستانواحد های بیمارستان
واحد درمانی
واحد پاراکلینیک
واحد پشتیبانی
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
مدیر خدمات پرستاری
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse بهبود کیفیت و اعتبار بخشیبهبود کیفیت و اعتبار بخشی
معرفی واحد بهبود کیفیت
Collapse عملکرد دفتر بهبود کیفیتعملکرد دفتر بهبود کیفیت
فرایند ها
شاخص ها
Collapse اعتبار بخشیاعتبار بخشی
راهنمای جامع اعتبار بخشی
کمیته های بیمارستانی
دستورالعمل ها
خط مشی ها
روش اجرایی
Collapse ایمنی بیمارایمنی بیمار
دستورالعمل ها و بخش نامه های ایمنی بیمار
گزارش عملکرد ایمنی بیمار
مدد کاری
امور فرهنگی
روابط عمومی
پذیرش اینترنتی
Collapse رسیدگی به شکایاترسیدگی به شکایات
معرفی واحد
فرم شکایت
Collapse راهنمای شهروندان راهنمای شهروندان
راهنمای پذیرش و ترخیص بیماران
منشور حقوق بیمار
بیمه های طرف قرارداد
آلبوم تصاویر
تماس با ما
< >